top of page

מהו אוטיזם ?

ASD  (Autism Spectrum Disorder)

אוטיזם מוגדר כהפרעה נוירולוגית התפתחותית - הפרעה המשתנה בהתאם לגיל ולשלבי ההתפתחות השונים. 
אוטיזם משתנה בביטויו מאדם לאדם, לכן נקרא גם ספקטרום-רצף
אוטיזם מתבטא בשני תחומים עיקריים: 
1. קושי עקבי בקיום תקשורת ו/או אינטראקציה חברתית.
2. דפוסי התנהגויות ו/או פעילויות ו/או תחומי עניין חזרתיים ומצומצמים. 
על מנת לקבוע כי אדם סובל מאוטיזם, יש לבדוק האם שני הסימפטומים הנ"ל מתקיימים יחד.

 

Kids with Capes

הטרוגניות באוטיזם
על מנת לטפל, לעזור ולהפיק את מקסימום הפוטנציאל של האדם עם האוטיזם נרצה להגדיר עבורו פרופיל הסתגלות. כדי לקבוע את פרופיל ההסתגלות יש להתייחס לשונות באוטיזם במספר היבטים: 

חומרת הסימפטומים
נהוג לחלק את חומרת הסימפטומים ל – 3 דרגות חומרה:

דרגה 1 - דורש תמיכה  דרגה 2 -  דורש תמיכה משמעותית  דרגה 3 -  דורש תמיכה משמעותית מאוד 


קביעת הדרגה מתבצעת בהתאם לחומרתם של שני סימפטומי הליבה, אשר מדרגים את רמת הסיוע של האדם מרמה בה הוא זקוק לתמיכה וסיוע באופן בלתי פוסק לכל ימי חייו ועד לאדם אשר ביכולתו לקיים חיי משפחה ועבודה סדירה.

 יכולות קוגניטיביות/מנת משכל
היכולות הקוגניטיביות, כלומר היכולות השכליות, הן דרך אחת מכמה דרכים לסיווג רמת התפקוד, הנעה בין נמוך לגבוה. אוטיזם איננו מחייב יכולת קוגניטיבית ברמה זו או אחרת, דהיינו, אדם המוגדר כאוטיסט יכול להיות בעל מנת משכל בטווח הממוצע או מעל הממוצע (גבוה מ-100), ועל כן מצבו יוגדר ב"תפקוד גבוה". אדם בעל מנת משכל מתחת ל-80 יוגדר ב"תפקוד נמוך". מתחת ל-70 האדם אף ישויך לקבוצת הסובלים ממוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה)

יכולות חברתיות 
תחום היכולות החברתיות מתמקד בעצם הרצון בקיום יחסים חברותיים. המנעד נע בין אלו המבקשים לקיים חיי חברה נורמטיביים, בהם חברויות ומעורבויות קהילתיות אולם לא תמיד יודעים איך לייצר ולשמר קשרים אלה, לבין אלו הנמנעים מקיום כל קשר חברתי עקב הקושי הטמון בכך, ואינם מעוניינים באינטראקציה חברתית כלל
 
יכולות שפתיות – תקשורתיות
טווח רחב מאוד הכולל את אלו שאינם מדברים כלל או שיש להם שימוש מצומצם במילים, לעומת אלו המדברים בצורה שוטפת כאחד האדם

 דפוס התנהגותי
ישנם אנשים עם אוטיזם שלהם יותר בעיות התנהגותיות נלוות ויש שפחות. התנהגויות אלה כוללות גרייה עצמית, התפרצויות זעם, אלימות, זריקת חפצים ועוד. מתן התייחסות לבעיות ההתנהגות של אותו אדם על ידי כלים התנהגותיים או טיפול תרופתי, במידת

הצורך, יקל עליו את ההשתלבות בחברה  

**יודגש כי יכולים להיות היבטים נוספים בשונות בין אדם לאדם שידרשו התייחסות על מנת לתת את המענה הטיפולי הטוב ביותר. 

bottom of page