top of page

סימנים מקדימים לאוטיזם

ככלל, אוטיזם איננו מתבטא במראה חיצוני ויש לתת את מלוא תשומת הלב לסימנים מחשידים החורגים מהנורמטיביות,
בתחומים התקשורתי - חברתי וההתנהגותי.

אבחון מוקדם של אוטיזם הוא בעל חשיבות רבה ועלול להשפיע על מיצוי הפוטנציאל ההתפתחותי של הילד.
המרכז לבקרת מחלות ומניעתן בארה"ב, מציין מספר סימנים מקדימים שדורשים בירור באם יוצגו על ידי הילד/ האדם:
 
Hands on Slime

 

אם עד 12 חודשים הילד איננו מגיב לשמו.
אם עד 14 חודשים הילד איננו מצביע לחפץ לצורך הבעת עניין.
אם עד 18 חודשים הילד איננו משחק משחקי דמיון.
נמנע מקשר עין ומעדיף להיות לבד.
מתקשה להבין את רגשותיהם של אחרים או לדבר על רגשותיהם.
מציג עיכוב שפתי ועיכוב בכישורי שפה.
חזרתיות על מילים או ביטויים (אקולליה).
עונה תשובות שאינן קשורות לנושא השאלה.
מתקשה לקבל שינויים, גם אם הם קטנים.
מביע עניין בצורה אובססיבית בדברים מסוימים.
מבצע תנועות חוזרניות כמו נפנוף ידיים או הסתובבות במעגלים.
מגיב באופן לא רגיל לצלילים, ריחות, טעמים, תחושה ולמראה של דברים.
*הרשימה מפרטת את הסימנים המקדימים הנפוצים ביותר, יתכנו סימנים נוספים.
bottom of page