top of page

טיפולים

הטיפולים מתקיימים במרכז באור עקיבא, בשיתוף ההורים. משך כל טיפול כ-45 דקות.
החל משנת 2021 מתקיימים גם טיפולים בבאר שבע והסביבה על מנת לאפשר גם לילדי הדרום נגישות לטיפולי PRT.
ששת מרכיבי ההליך הטיפולי:

א. שיחה עם ההורים

מטרת השיחה היא להכיר את צרכי הילד והמשפחה. 

 

העברת מידע ראשוני חשוב כגון המסגרת בה לומד הילד, טיפולים שהוא מקבל, אילוצים משפחתיים וכו'.
מידע זה חיוני לצורך בניית התוכנית האישית הראשונית.
בד בבד גם בדיקת מצבו ההתפתחותי של הילד, יכולתו התקשורתית, המילולית/הלא מילולית, יכולת משחק, החיקוי, העצמאות וכדומה.

טרם הטיפול נידרש לשאלות מהותיות כמו: מקורות המוטיבציה המועדפים לילד, אותם ניתן לשלב במהלך הטיפול: משחקים, פעילויות, מאכלים.

ב. הערכה התפתחותית

המפגשים הראשונים ישמשו את המטפל להתרשמות מיכולותיו ההתפתחותיות של הילד, וליצירת חיבור.

ההערכה נעשית על ידי משחק ופעילויות מועדפות על הילד ומתייחסת לשלבי ההתפתחות שלו:
תקשורת מילולית/לא מילולית, קשב משותף, חיקוי, קוגניציה, מיומנויות חברתיות, משחק, עצמאות (באכילה, לבישת בגדים, היגיינה, מטלות), מוטוריקה גסה ועדינה. 

ג. בניית תוכנית טיפול אישית

התוכנית נבנית על פי הרמה ההתפתחותית של הילד בשיתוף פעולה עם ההורים.
התכנית נוגעת לכל שלבי ההתפתחות, כפי שנבדקו בשלבי ההערכה הראשונית
המטרות הנקבעות מדידות, כלומר כאשר מבוצעת הערכה ניתן לדעת באופן אובייקטיבי האם הילד השיג את המטרה.

ד. טיפולים

הטיפולים המתבצעים לאחר בניית תכנית הטיפול האישית נעשים בהתאם לתוכנית ועל מנת להשיג את המטרות, כפי שהוגדרו. 
הטיפול נעשה על ידי משחק ופעילויות מועדפות על הילד. 
בסיום כל טיפול מקבלים ההורים הנחיה להמשך תרגול עם ילדם בשגרת הבית במהלך השבוע.
 
ה. הערכה מחדש וחידוש התוכנית

התוכנית הינה דינמית וגמישה. 
אחת לפרק זמן יבצע המטפל הערכה של המטרות ובחינה שלהן. 

במידה ויש מטרות שהושגו הן מוחלפות באחרות מתקדמות יותר ובמידה והמטרות אינן מושגות,

נעשית חשיבה מחודשת, סיעור מוחות, ובמידת הצורך תגובש אסטרטגיה טיפולית חלופית.
 
ו. קשר רציף עם ההורים
ההורים מקבלים ליווי מלא, וישנו קו פתוח בין המטפל להורים. 
ההורים מוזמנים להתייעץ ולשאול שאלות בכל תחום שקשור לקידום הילד.
bottom of page