top of page

אבחון אוטיזם

לאחרונה חלה עלייה במודעות ובשיפור שיטות האבחון של אוטיזם, כיום ניתן לראות ילדים המאובחנים אף לפני גיל שנתיים.
חשיבות האבחנה המוקדמת נעוצה בחלון הזמן שנוצר בתקופת הינקות בו ישנה גמישות ניכרת בהתפתחות המוח ובפוטנציאל הלמידה, לכן יש שיפור בתוצאות הטיפול בילדים עם אוטיזם בשלב זה. נכון להיום, אין בדיקה רפואית המאפשרת אבחון של אוטיזם.
Kids Drawing

האבחון נעשה על ידי ההערכה התפתחותית והתנהגותית של הילד בשימת לב לקשיים עקביים בשני תחומים העיקריים, ובתתי הסעיפים הנובעים מהם
סימפטום ליבה 1 - קושי עקבי בקיום תקשורת ו/או אינטראקציה חברתית
 
א. קושי בקיום הדדיות חברתית רגשית

ב. קושי בקיום אינטראקציה לא מילולית, דוגמת קריאת שפת גוף, קיום קשר עין ושימוש או פירוש של מחוות

ג. קושי בקיום בשמירה ובהבנה של מערכות יחסים ואף חוסר רצון בקיום מערכות יחסים כלל

* שלושת הסימפטומים חייבים להתקיים לצורך אבחנה
סימפטום ליבה 2 - דפוסי התנהגויות ו/או פעילויות ו/או תחומי עניין חזרתיים ומצומצמים
א. התנהגויות סטריאוטיפיות - חזרתיות כגון: דיבור חזרתי (למשל אקולליה - כאשר הילד חוזר על מילים שוב ושוב כמו הד), תנועות מוטריות חזרתיות (למשל נפנופי ידיים), שימוש חזרתי בחפצים (למשל הסעת מכונית הלוך ושוב) או ביטויים אידיוסינקרטיים (שפה מומצאת שהילד משתמש בה מעל שלושה חודשים)
 
ב. שגרה נוקשה חסרת כל גמישות ובה דפוסים טקסיים המתבטאת בהתנגדות חריפה לשינויים (ברננות באוכל, נסיעה בנתיב קבוע)

 

כל חריגה מהדפוס השגרתי עלולה ליצור מצב של מצוקה
ג. תחומי עניין מוגבלים ומקובעים ברמה חריגה, היקשרות אובססיבית לכל הקשור לתחום העניין וירידה אינטנסיבית יתר על המידה לפרטי פרטים
ד. בעיות חושיות ותחושתיות שונות, שיכולים להתבטא בתת/יתר תגובתיות לכאב או טמפרטורה, רגישות לצלילים או טקסטורות, הרחה מוגזמת, נגיעה באובייקטים, התעניינות רבה באורות או בתנועה
* לפחות 2 מתוך 4 הסימפטומים חייבים להתקיים לצורך אבחנה    
:על מנת לקבוע כי אדם סובל מאוטיזם, יש לבחון שמתקיימים בנוסף עוד שלושה קריטריונים
.א. חלק מהסימפטומים היו קיימים בילדות המוקדמת, גם אם האבחנה נעשית מאוחר יותר
.ב. הסימפטומים מפריעים לתפקוד היומיומי באופן מובהק
.ג. לא ניתן לייחס את הקשיים רק למוגבלות שכלית
bottom of page